Formacja

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:

 1. codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
 2. regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
 3. codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
 4. comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 5. uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Wierność zobowiązaniom sprawia, że małżonkowie mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego”.

 

Struktura 

Domowy Kościół jest liczną wspólnotą, dlatego też jego struktura jest rozbudowana. Małżeństwa, należące do DK, tworzą kręgi (od 4 do 7 małżeństw). Nad pracą i rozwojem duchowym kręgu czuwają – para animatorska (lub pilotująca, jeżeli jest to nowo powstały krąg) i ksiądz moderator. Kręgi skupione są w rejonach. W jednym rejonie może być maksymalnie 25, 26 kręgów. Poszczególne rejony działają w ramach danej diecezji. Diecezje przynależą do filii. Pary filialne, wspólnie z parą krajową, tworzą krąg centralny. Para krajowa, pary filialne, diecezjalne, rejonowe i animatorskie są wybierane na określony czas. Opieką duchową Domowy Kościół otaczają księża moderatorzy: moderator krajowy, moderatorzy - filialni, diecezjalni, rejonowi i moderatorzy kręgów.

 

Domowy Kościół

Strona 

Strona 

Na terenie Suwałk Wspólnota gromadzi się:

 1. w parafii p.w. Chrystusa Króla; ul. Jana Pawła II 3
 2. w parafii p.w. św. Piotra i Pawła; ul. Wojska Polskiego 36
 3. w parafii p.w. bł. Anieli Salawy; ul. Łanowa 13
 4. w parafii p.w. Bożego Ciała, ul. 11 Listopada 6,
 5. w parafii katedralnej p.w. św. Aleksandra; plac Marszałka Józefa Piłsudskiego ½
 6. w parafii p.w. Parafia Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 3

Kontakt email:

 

 

Diecezjalna strona Wspólnoty:

 

 

Ogólnopolska strona Wspólnoty:

 

 

Strona