Akcja Katolicka w Polsce:

Akcja Katolicka w II Rzeczpospolitej:

 1. W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska.

Podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934, na którym postanowiono ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu.

AK wydawała własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki”. Patronem w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Okres powojenny:

W Polsce Ludowej  działalność Akcji Katolickiej była zakazana. W tym czasie, w latach 60., odbywał się w Rzymie sobór watykański II, który w Dekrecie O apostolstwie świeckich (DA, 20) wymienił cztery cechy konstytutywne Akcji Katolickiej, odróżniające ją od innych organizacji katolickich:

 1. cel identyczny z celem Kościoła;

 2. przyjęcie przez świeckich odpowiedzialności w Kościele i za Kościół;
 3. zorganizowana działalność;
 4. działalność „pod zwierzchnim kierownictwem” samej hierarchii, która może nawet zatwierdzić tę współpracę przez wyraźne udzielenie mandatu.

 

Każda ze struktur posiada swój własny zarząd i asystenta kościelnego. działają w większości diecezji. Stowarzyszenie skupia w Polsce ok. 35 tys. członków.

III Rzeczpospolita po 1939 r.:

 

Przemiany polityczne w kraju, dały możliwość katolikom swobodnego zrzeszania się w organizacjach dotąd zakazanych. Odrodziła się również Akcja Katolicka. O woli jej reaktywowania mówił Jan Paweł II do biskupów polskich podczas ich wizyty w Rzymie 12 stycznia 1993 roku.: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. Papież mówił też o innych powstających organizacjach katolickich. Ze szczególnym zadowoleniem powitałem decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

Cele i zadania AK:

Cele

Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła

 

Zadania AK i jej członków

 • formować się intelektualnie, duchowo, apostolsko, kulturalnie, społecznie;
 • realizować apostolski cel Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia;
 • żyć codziennie według Ewangelii Jezusa;
 •  głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie;
 • świadczyć o jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem;
 • przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła;
 • współpracować z duchownymi (przyjmować odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej);
 • angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego;
 • niweczyć bierność;
 • prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej;
 • wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach;
 • ożywiać umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego;
 • działać na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego;
 • uczestniczyć w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła;, brać udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych;
 •  budować ducha wyrzeczenia i powrotu do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi;

 

Czym jest Akcja Katolicka

Jest ruchem katolików świeckich (laikatu), zmierzającym do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi.

 

Geneza

Apostolstwo świeckich zawsze towarzyszyło misji Kościoła katolickiego, nie miało jednak określonych jasno zadań i struktur organizacyjnych. Dopiero w XIX w, za pontyfikatu Piusa X, podjęto próby tworzenia zorganizowanych ruchów o charakterze katolickim. W ten sposób doszło do kształtowania się ogólnego ruchu pod nazwą akcji katolickiej, rozumianej jako aktywność apostolską wiernych świeckich. Dopiero za pontyfikatu Piusa XI,  zaczęto używać wyrażenia „Akcja Katolicka” w znaczeniu nazwy własnej.

 

Akcja Katolicka

Struktury:

Na poziomie krajowym - najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (KIAK), Na poziomie diecezji - Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, Na poziomie parafii - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej apostolską wiernych świeckich. Dopiero za pontyfikatu Piusa XI,  zaczęto używać wyrażenia „Akcja Katolicka” w znaczeniu nazwy własnej.